E-mail:    

Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Erbi sp. z o.o. z siedzibą: 00-375 Warszawa ul. Smolna 9/33, KRS 0000210784, regon 010587575, NIP 5260208697.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adresy i telefony podane na stronie "kontakty"

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez naszą Firmę
4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
5. dochodzenie roszczeń;
6. archiwizacja;
7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na naszej Firmie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
1. udzielona zgoda;
2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. procesorom w związku ze zleconymi przez naszą Firmę działaniami realizowanymi na naszą rzecz
2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
4. kancelariom prawnym, którym zleciliśmy np. prowadzenie wymaganych przepisami prawa ewidencji i postępowania;
5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:
1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1. przepisy prawa, które mogą obligować naszą Firmę do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości);
2. okres, przez jaki są świadczone usługi;
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
5. przeniesienia Państwa danych osobowych.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą Firmę mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasza firma korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

  • profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie, jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Ponadto pragniemy potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych przez ERBI i podmioty trzecie na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. Jeśli potwierdzają Państwo status udzielonych zgód, nie muszą Państwo odpowiadać na tego maila.

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres podany na stronie "kontakty" w temacie maila należy wpisać dokładnie "Wycofanie zgód".

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta za pomocą formy ulokowanej na stronie "kontakty"


 

Serwisy


Aktualności

Serwisy informacyjne

Monitoring biznesowy

Strefa użytkownika